คณะผู้บริหาร
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์
Mrs.Mathurada Suwannapho

ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบาย
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายลิขิต ลิ้มรสรวย
Mr.Likit Limrojruay

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
กรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
กรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
Miss.Wichda Narueworaphat

กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
Mr.Tanapat Khunthahut

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
Mr.Patcharapan Prajuablap

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
Mr.Ravisut Kanitkunset

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง
Mr.Surashet Phosaeng

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
Mr.Ratthathammanoon Thangthong

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายนพดล อินทร์ต๊ะ
Mr.Nopphadon Inta

หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดีจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
Director , Office of Technology Digital Innovation and Media
นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา
Miss.Kanjana Wijitburapa

หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Director , Office of Health risk factors
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
Mr.Metchanon Prajuablap

หัวหน้าสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Director of Education , Culture and Human Rights Section
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
Mr.Ravisut Kanitkunset

(รักษาการ) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
Director ,Office of Secretariat General
นายศุภชัย อุตมะ
Mr.Supachai Utama

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดีจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
Assistant Director , Office of Technology Digital Innovation and Media
นางสาวปนัสยา งามนิจ
Miss.Panatsaya Ngamnit

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Assistant Director , Office of Health risk factors
นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
Mr.Jasadakorn Angkulpattanasuk

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Assistant Director , Office of Health risk factors
นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์
Miss.Supaporn Kongpramot

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Assistant Director of Education , Culture and Human Rights Section