คณะกรรมการ
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบาย
ดร.พรชัย มงคลวนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข
นางสาวธารินี ปานเขียว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประเด็นปัญหา
นายลิขิต ลิ้มรสรวย
กรรมการ
นางฐาณิษา สุขเกษม
กรรมการ
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
กรรมการ
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
กรรมการ
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
กรรมการ
นายกัมพล เหล่าอารีรัตน์
กรรมการ