ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมพัฒนาศักภาพผู้ปกครองวัดทองบน
Posted : 04 December 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดทองบน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเพื่อการรู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สืบเนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนไม่เท่าทันต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกหลานในชุมชน ทั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน