ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ไม่เพิ่มเท่ากับลด
สปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า "ไม่เพิ่มเท่ากับลด" (รองชนะเลิศ No.1)
Posted : 16 May 2019
Detail :

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ชื่อผลงาน "ไม่เพิ่มเท่ากับลด" ในโครงการ "ประกวดสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2018" โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

https://www.facebook.com/TYI.Thailand/videos/684171441970169/