เกี่ยวกับเรา
ประวัติองค์กร
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) เดิมชื่อเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (YNET) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีภารกิจเริ่มแรก คือการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยปฏิบัติงานในรูปแบบ "จิตอาสา"
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 กำหนดให้มีการแก้ไขระเบียบเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จึงมีผลทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย" ทั้งนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วิสัยทัศน์องค์กร
"สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่พลโลก"
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การมีส่วนร่วมต่อกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการสำรวจและจัดทำข้อมูลความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน