เกี่ยวกับเรา
ประวัติองค์กร
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) เดิมชื่อเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (YNET) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีภารกิจเริ่มแรก คือการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยปฏิบัติงานในรูปแบบ "จิตอาสา" ต่อมาในปี 2555 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองให้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมทางวัฒนธรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 จึงทำให้มีภารกิจส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ทั้งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามนโยบาย "ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี" ของกระทรวงวัฒนธรรม
ปีพุทธศักราช 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 กำหนดให้มีการแก้ไขระเบียบเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จึงมีผลทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย"
ไฟล์โลโก้